Головна
Управління активами

Операції з цінними паперами

Послуги депозитарної установи

Інвестиційна група
русский
українська

  
ТАСК-ІНВЕСТ


ТАСК Ресурс
Пайовий інвестиційний фонд диверсифікованого виду відкритого типу

Інвестиції з розумом!
Актуальні питання
   
Законодавство
   
Глосарій
   
Поради інвесторам
    
Про компанію
   
Новини
   
Послуги КУА "ТАСК-ІНВЕСТ"
   
Фонди
    
ЕНЦИКЛОПЕДіЯ

 Шановні відвідувачі.

У зв'язку з оголошенням загального карантину всі компанії, що входять до складу Групи "ТАСК", працюють в частково дистанційному режимі.

Телефонні дзвінки на корпоративні номери (44) 502-00-75 та (44) 502-00-77 приймаються з 10-00 до 16-00.

Звернення електронною поштою обробляються в звичайному режимі з 9-00 до 18-00.

Робочі дні залишаються незмінними: Пн- Пт.Глосарій

Агент з розміщення та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - торговець цінними паперами, який отримав в установленому порядку ліцензію на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з випуску та обігу цінних паперів - і діє на користь емітента на підставі договору з компанією з управління активами, в наданні послуг з розміщення і викупу цінних паперів інституту спільного інвестування.

Активи інституту спільного інвестування - сформована за рахунок коштів спільного інвестування сукупність майна, корпоративних прав, майнових прав і вимог та інших активів, передбачених законами та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. 1 

Актуарні розрахунки - фінансовий аналіз коротко- і довгострокових результатів функціонування системи обовязкового державного пенсійного страхування, який містить прогноз фінансових потоків, оцінку фінансових зобовязань, довгостроковий прогноз стану і стабільності системи, докладний аналіз коротко- і довгострокових фінансових результатів будь-яких змін в цій системі.2

Акціонерне товариство -  господарське товариство, статутний капітал якого поділений на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.3

Акція - іменний цінний папір, який посвідчує майнові права його власника (акціонера), що стосуються акціонерного товариства, включаючи права на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів та право на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, право на управління акціонерним товариством, а також немайнові права, передбачені Цивільним кодексом України та законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств.4

Андеррайтинг - укладення торговцем  цінними паперами договорів щодо відчуження цінних паперів та/або здійснення дій чи надання послуг, повязаних з таким відчуженням, у процесі емісії цих цінних паперів за дорученням, від імені та за рахунок емітента на підставі відповідного договору з емітентом.4

Баланс - звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобовязання і власний капітал (п.3 р.I НПС)БО 1).

Балансова вартість - вартість активів, зобовязань і власного капіталу, які відображаються в балансі.

Бездокументна форма цінного паперу - обліковий запис на рахунку в цінних паперах у системі депозитарного обліку цінних паперів. 4

Валютний ризик - наявний або потенційний ризик для надходжень і капіталу, який виникає через несприятливі коливання курсів іноземних валют і цін на банківські метали. Валютний ризик можна розділити на: ризик трансакції; ризик перерахунку з однієї валюти в іншу (трансляційний ризик); економічний валютний ризик. 5

Варрант - різновид опціону на покупку, який випускається емітентом і надає його власникові право на придбання простих акцій даного емітента впродовж певного періоду за певною ціною.

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - величина, що визначається як різниця між сумою активів інституту спільного інвестування з урахуванням їх ринкової вартості і розміром зобовязань інституту спільного інвестування. 1

Вексель - цінний папір, який посвідчує безумовне грошове зобовязання векселедавця або його наказ третій особі сплатити після настання строку платежу визначену суму власнику векселя (векселедержателю).4

Венчурний фонд - недиверсифікований інститут спільного інвестування закритого типу, який здійснює виключно приватне розміщення цінних паперів інституту спільного інвестування серед юридичних та фізичних осіб.1

Випуск цінних паперів - сукупність певного виду емісійних цінних паперів одного емітента, однієї номінальної вартості, які мають однакову форму випуску і міжнародний ідентифікаційний номер, та забезпечують їх власникам однакові права незалежно від часу придбання і способу їх емісії. 4

Викуп цінних паперів інституту спільного інвестування - сплата емітентом інвестору вартості частини чистих активів пропорційно кількості цінних паперів інституту спільного інвестування, що належать інвестору, з припиненням права власності інвестора на такі цінні папери. 1

Відкрита підписка - розміщення цінних паперів шляхом відкритого продажу.

Відкритий продаж - відчуження цінних паперів особам, коло яких наперед не визначено. Будь-яке відчуження цінних паперів з використанням публічної пропозиції вважається відкритим продажем.

Власний капітал - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобовязань перед третіми особами. 3

Власник цінних паперів - особа, яка має право власності на цінні папери відповідно закону та/або договору управління майном.

Глобальний сертифікат - документ,  що містить інформацію про випуск цінних паперів, оформляється емітентом після завершення емісії цінних паперів, зберігається Центральним  депозитарієм цінних паперів (далі - Центральний депозитарій), а у випадках, встановлених цим Законом, - Національним банком України, та є підставою для зберігання і обліку відповідних цінних паперів та обліку зобовязань емітента за відповідним випуском цінних паперів. 6

Господарські товариства - юридична особа, статутний (складений) капітал якої поділений на частки між учасниками. Господарськими товариствами цим Законом визнаються  підприємства, установи, організації, створені на засадах угоди юридичними особами і громадянами шляхом обєднання їх майна та підприємницької діяльності з метою одержання прибутку. До господарських товариств належать: акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, повні товариства, командитні товариства.7

Деномінація акцій - зміна номінальної вартості всіх випущених одним емітентом акцій, яка супроводжується дробленням або консолідацією акцій.

Депозитарна установа - юридична особа, що утворюється та функціонує у формі акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю і яка в установленому порядку отримала ліцензію на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи.6

Депозитарна діяльність - діяльність професійних учасників депозитарної системи України та Національного банку України щодо надання послуг із зберігання та обліку цінних паперів, обліку і обслуговування набуття, припинення та переходу прав на цінні папери і прав за цінними паперами та обмежень прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах депозитрних установ, емітентів, депозитаріїв-кореспондентів, осіб, які провадять клірингову діяльність, Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках (далі - Розрахунковий центр), депонентів, номінальних утримувачів, а також надання інших послуг, які відповідно до цього Закону мають право надавати професійні учасники депозитарної системи України.6

Державний реєстр фінансових установ - система отримання, накопичення, зберігання, захисту, використання і розповсюдження адміністративної інформації (даних) про фінансову установу.

Дериватів - документ, що засвідчує право та/або зобовязання придбати чи продати у майбутньому цінні папери, матеріальні або нематеріальні активи, а також кошти на визначених ним умовах.8

Диверсифікація - «метод помякшення ризику шляхом розпилювання вкладень і обмеження впливу чинника ризику за рахунок уникнення надмірної концентрації за одним портфелем. На відміну від хеджування, передбачає пошук і обєднання портфелів, які за однакових умов приводять до різних, не обовязково прямо протилежних, результатів. Диверсифікація є методом помякшення ризику, який застосовується як щодо активних, так і щодо пасивних операцій».

Дивіденд - платіж, що здійснюється юридичною особою, у тому числі емітентом корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів  чи інших цінних паперів на користь власника корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) емітента, у звязку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку. 8

Дисконт - різниця між номінальною вартістю цінного паперу і її ринковою вартістю (вартістю придбання), якщо ринкова вартість нижче номінальної без урахування нарахованих на час придбання відсотків.

Документарна форма цінного паперу - сертифікат цінних паперів, який містить реквізити відповідного виду цінних паперів певної емісії, дані про кількість цінних паперів і засвідчує сукупність прав, наданих цими цінними паперами. Документарним цінним папером є паперовий або електронний документ, оформлений у визначеній законодавством формі, що містить найменування виду цінного папера, а також визначені закондавством реквізити. 6

Дроблення акцій - зменшення номінальної вартості акцій шляхом ділення на визначений уповноваженим органом емітента коефіцієнт. При цьому кількість акцій збільшується пропорційно коефіцієнту дроблення, а сумарна номінальна вартість акцій не змінюється.

Емісійний дохід - сума перевищення надходжень, отриманих емітентом від емісії (випуску) власних акцій (інших корпоративних прав) та інвестиційних сертифікатів, над номінальною вартістю таких акцій (інших корпоративних прав) і інвестиційних сертифікатів (під час їх первинного розміщення), або над ціною зворотного викупу під час наступних розміщень інвестиційних сертифікатів та акцій інвестиційних фондів. 8

Емісія акцій або облігацій підприємств - сукупність дій емітента що провадяться в установленій законодавством послідовності і спрямовані на розміщення емісійних цінних паперів серед їх перших власників.4

Емітент цінних паперів - юридична особа, у тому числі Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, Автономна Республіка Крим або міська рада, а також держава в особі уповноважених нею органів державної влади чи міжнародна фінансова організація, які від свого імені розміщують емісійні цінні папери та беруть на себе зобовязання за ними перед їх власниками.4

Ефективна ставка відсотка - ставка відсотка, яка визначається діленням суми річного відсотка і дисконту (або різниці річного відсотка і премії) на середню величину собівартості інвестиції (або зобовязання) і вартості її погашення.

Єдиний державний реєстр інститутів спільного інвестування - сукупність записів про інститути спільного інвестування, які місять інформацію, визначену нормативно- правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. 1

Закладна - борговий цінний папір, який засвідчує безумовне право його власника на отримання від боржника виконання за основним зобовязанням, за умови, що воно підлягає виконанню в грошовій формі, а у разі невиконання основного зобовязання - право обернути стягнення на предмет іпотеки. Застава оформлюється, якщо її випуск передбачений іпотечним договором.

Застава - це спосіб забезпечення зобовязань, якщо інше не встановлено законом. В силу застави кредитор (заставодержатель) має право в разі невиконання боржником (заставодавцем) забезпеченого заставою зобовязання одержати задоволення з вартості заставленого майна переважно перед іншими кредиторами.9

Здійснення контролю - можливість здійснювати вирішальний вплив на управління та/або діяльність юридичної особи шляхом прямого та/ або опосередкованого володіння однією особою самостійно або разом з іншими особами часткою в юридичній особі, що відповідає еквіваленту 50 чи більше відсотків статутного капіталу та/або голосів юридичної особи, або незалежно від формального володіння можливість здійснювати такий вплив на основі угоди чи будь-яким іншим чином. 10

Знерухомлення цінних паперів - переведення цінних паперів, випущених в документарній формі, в бездокументарну форму шляхом депонування сертифікатів в сховищах зберігача цінних паперів і/ або депозитарію з метою забезпечення подальшого їх обігу у вигляді облікових записів на рахунках зберігача цінних паперів і/або депозитарію.

Зобовязання - заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, приведе до зменшення ресурсів підприємства, які втілюють в собі економічні вигоди.11

Інвестиції - всі види майнових і інтелектуальних цінностей, які вкладаються в обєкти підприємницької і інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (доход) або досягається соціальний ефект.

Інвестиційна декларація інституту спільного інвестування - документ, який визначає основні напрями та обмеження інвестиційної діяльності інституту спільного інвестування та є невідємною складовою частиною регламенту інституту спільного інвестування, додатком до договору про управління активами корпоративного фонду. 1

Інвестиційний сертифікат - цінний папір, емітентом якого є компанія з управління активами пайового інвестиційного фонду  (далі - пайовий фонд) та який засвідчує право власності учасника пайового фонду на частку в пайовому  фонді та право на отримання дивідендів (для закритого пайового фонду). 1

Інвестиція - господарські операції, що передбачають придбання основних засобів, нематеріальних активів, корпоративних прав та/або цінних паперів в обмін на кошти або майно.8

Інвестор на ринку цінних паперів - фізична або юридична особа, яка купує цінні папери від свого імені і за свій рахунок з метою отримання доходу або збільшення вартості цінних паперів або отримання відповідних прав, які надаються власникові цінних паперів відповідно до чинного законодавства.

Інвестори - субєкти інвестиційної діяльності, які ухвалюють рішення про вкладення власних, позикових і залучених майнових і інтелектуальних цінностей в обєкти інвестування.

Інститут спільного інвестування - корпоративний або пайовий фонд. 1 

Інститут спільного інвестування відкритого типу - інститут спільного інвестування належить до відкритого типу, якщо інститут (компанія з управління його активами) бере на себе зобовязання здійснювати у будь-який час на вимогу учасників цього інституту  викуп цінних паперів, емітованих таким інститутом (компанією з управління його активами).1

Інститут спільного інвестування закритого типу - інститут спільного інвестування належить до закритого типу, якщо інститут (компанія з управління його активами) не бере на себе зобовязань щодо викупу цінних паперів, емітованих таким інститутом (компанією з управління його активами) до моменту його припинення. 1

Інститут спільного інвестування інтервального типу - інститут спільного інвестування належить до інтервального типу, якщо інститут (компанія з управління його активами) бере на себе зобовязання здійснювати на вимогу учасників цього інституту викуп цінних паперів, емітованих таким інститутом (компанією з управління його активами) протягом обумовленого в проспекті емісії строку (інтервалу). 1

Інструмент хеджування - похідний фінансовий інструмент, фінансовий актив або фінансове зобовязання, справедлива вартість яких і грошові потоки від яких, як можна очікувати, компенсуватимуть зміни справедливої вартості або потоку грошових коштів обєкту хеджування.

Казначейські зобовязання України - державний цінний папір, що розміщується виключно на добровільних засадах серед фізичних осіб, посвідчує факт заборгованості Державного бюджету України перед власником казначейського зобовязання України, дає власнику право на отримання грошового доходу та погашається відповідно до умов розміщення казначейських зобовязань України. Номінальна вартість казначейських зобовязань України може бути визначена у національній або іноземній валюті. 4

Капітальна інвестиція - господарські операції, що передбачають придбання будинків, споруд, інших обєктів нерухомої власності, інших основних засобів і нематеріальних активів, що підлягають амортизації відповідно до норм цього Кодексу (Податковий кодекс України).8

Кліринг - визначення зобовязань, що підлягають виконанню за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, підготовка документів (інформації) для проведення розрахунків, а також створення системи гарантій з виконання зобовязань за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів. 4

Компанія з управління активами - господарське товариство, створене відповідно до законодавства у формі акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю, яке провадить професійну діяльність з управління активами інституційних інвесторів на підставі ліцензії, що видається Комісією. 1

Конвертація цінних паперів - обмін цінних паперів одного випуску на цінні папери іншого випуску цього ж емітента. 4 

Корпоративні права - сукупність майнових і немайнових прав акціонера - власника акцій товариства, які випливають з права власності на акції, що включають право на участь в управлінні акціонерним товариством, отримання дивідендів та активів акціонерного товариства у разі його ліквідації відповідно до закону, а також інші права та правомочності, передбачені законом чи статутними документами. 3

Кошти спільного інвестування - кошти, внесені засновниками корпоративного фонду, кошти та у випадках, передбачених цим Законом, інші активи, залучені від учасників інституту спільного інвестування, доходи від здійснення операцій з активами інституту спільного інвестування,  доходи, нараховані за активами інституту спільного інвестування та інші доходи від діяльності інституту спільного інвестування (відсотки за позиками, орендні (лізингові) платежі, роялті тощо). 1

Нерезиденти -

а) зареєстровані (акредитовані або легалізовані) відповідно до законодавства України філії, представництва та інші відокремлені підрозділи з місцезнаходженням на території України;

б) дипломатичні представництва, консульські установи та інші офіційні представництва інших держав і міжнародних організацій в Україні;

в) фізичні особи, які не є резидентами України. 8

Номінальний утримувач - іноземна фінансова установа, яка зареєстрована в державі, що є членом Європейського Союзу та/або членом Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) та є членом Міжнародної асоціації для системи з питань обслуговування цінних паперів (ISSA), відповідає встановленим Комісією (НКЦПФР) вимогам та відповідно до законодавства держави, в якій її зареєстровано, має право надавати своїм клієнтам послуги з обліку цінних паперів та реєстрації переходу права власності на цінні папери, у тому числі в інших державах на підставі відповідних договорів з іноземними фінансовими установами. 6

Обіг цінних паперів - вчинення правочинів, повязаних з переходом прав на цінні папери і прав за цінними паперами, крім договорів, що укладаються у процесі емісії, при викупі цінних паперів їх емітентом та купівлі-продажу емітентом викуплених цінних паперів.4

Облігація - цінний папір, що посвідчує внесення його першим власником коштів, визначає відносини позики між власником облігації та емітентом, підтверджує зобовязання емітента повернути власникові облігації її номінальну вартість у передбачений проспектом або рішенням про емісію цінних паперів (для державних облігацій України - умовами їх розміщення) строк та виплатити доход за облігацією, якщо інше не передбачено проспектом або рішенням про емісію цінних паперів (для державних облігацій України - умовами їх розміщення).4

Опціон - стандартний документ, який засвідчує право придбати (продати) цінні папери (товари, засоби) на певних умовах в майбутньому, з фіксацією ціни на час укладання такого опціону або на час такого придбання за рішенням сторін контракту.

Портфельна інвестиція - господарські операції, що передбачають купівлю цінних паперів, деривативів та інших фінансових активів за кошти на фондовому ринку або біржовому товарному ринку.8

Похідні цінні папери - цінні папери, механізм випуску та обігу яких повязаний з правом на придбання чи продаж протягом строку, встановленого договором, цінних паперів, інших фінансових та/або товарних ресурсів.4

Початковий статутний фонд (капітал) корпоративного інвестиційного фонду - статутний капітал, сплачений в повному обсязі засновниками до внесення корпоративного фонду до Реєстру (Єдиний державний реєстр інститутів спільного інвестування). 1

Приватне розміщення - розміщення цінних паперів без відкритого продажу шляхом безпосередньої пропозиції цінних паперів наперед певному колу осіб.

Проспект емісії цінних паперів інституту спільного інвестування - документ, який містить інформацію про розміщення цінних паперів інституту спільного інвестування. 1

Професійна діяльність на ринку цінних паперів - підприємницька діяльність з перерозподілу фінансових ресурсів за допомогою цінних паперів і організаційного, інформаційного, технічного, консультаційного та іншого обслуговування випуску і обігу цінних паперів, яка, як правило, є винятковим або переважаючим видом діяльності.

Прямі інвестиції - господарські операції, що передбачають внесення коштів або майна в обмін на корпоративні права, емітовані юридичною особою при їх розміщенні такою особою.8

Публічна пропозиція - повідомлення про відкритий продаж цінних паперів, зроблене в засобах масової інформації або іншим чином і звернене до невизначеної кількості осіб.

Рахунки в цінних паперах - переказ цінних паперів та/або переказ/списання/ зарахування прав на цінні папери та прав за цінними паперами, що здійснюється в порядку, встановленому законом.6

Регламент інституту спільного інвестування - документ, який визначає порядок, строки, умови та особливості діяльності інституту спільного інвестування.  1

Резиденти -

а) юридичні особи та їх відокремлені особи, які утворені та провадять свою діяльність відповідно до законодавства України з місцезнаходженням як на її території, так і за її межами;

б) дипломатичні представництва, консульські установи та інші офіційні представництва України за кордоном, які мають дипломатичні привілеї та імунітет;

в) фізична особа - резидент - фізична особа, яка має місце проживання в Україні. 8

Реінвестиція -господарські операції, що передбачають здійснення капітальних або фінансових інвестицій за рахунок прибутку, отриманого від інвестиційних операцій. 8 

Pинки фінансових послуг - сфера діяльності учасників ринків фінансових послуг з метою надання та споживання певних фінансових послуг. До ринків фінансових послуг належать професійні послуги на ринках банківських послуг, страхових послуг, інвестиційних послуг, операцій з цінними паперами та інших видах ринків, що забезпечують обіг фінансових активів.10

Розміщені цінні папери - цінні папери інституту спільного інвестування, придбані інвесторами під час розміщення.

Розміщення цінних паперів - відчуження цінних паперів у процесі їх емісії у порядку, встановленому законодавством, та з урахуванням положень проспекту. 4

Саморегулівна організація професійних учасників фондового ринку - неприбуткове обєднання учасників фондового ринку, що провадять професійну діяльність на фондовому ринку з торгівлі цінними паперами, управління активами інституційних інвесторів, депозитарну діяльність, крім депозитаріїв, утворене відповідно до критеріїв та вимог, установлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 4

Учасники депозитарної системи України - Національний банк України, професійні учасники депозитарної системи України, депозитарії- кореспонденти, фондові біржі, клірингові установи, Розрахунковий центр, емітенти, торговці цінними паперами, компанії з управління активами, депоненти, номінальні утримувачі. 6

Учасники ринків фінансових послуг - особи, які відповідно до закону мають право надавати фінансові послуги на території України; особи, які провадять діяльність з надання посередницьких послуг на ринках фінансових послуг; обєднання фінансових установ, включені до реєстру саморегулівних організацій, що ведеться органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг; клієнти. Законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг можуть визначатися інші учасники ринків фінансових послуг. 10

Учасники ринку цінних паперів - емітенти (у тому числі іноземні) або особи, що видали неемісійні цінні папери, інвестори в цінні папери, інституційні інвестори, професійні учасники фондового ринку, обєднання професійних учасників фондового ринку, у тому числі саморегулівні організації професійних учасників фондового ринку.4

Фінансова інвестиція - господарська операція, яка передбачає придбання корпоративних прав, цінних паперів, деривативів і інших фінансових інструментів. Фінансові інвестиції діляться на прямі і портфельні.

Фондова біржа - регульований (організаційно оформлений) фондовий ринок, що функціонує постійно на підставі відповідної ліцензії, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку, і забезпечує проведення регулярних торгів цінними паперами та іншими фінансовими інструментами за встановленими правилами, а також організовує централізоване укладання і виконання договорів щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів. 4

Форвардний контракт - цивільно-правовий договір, за яким продавець зобовязується у майбутньому в установлений строк передати базовий актив у власність покупця на визначених умовах, а покупець зобовязується прийняти в установлений строк базовий актив і сплатити за нього ціну, визначену таким договором. Форвардний контракт виконується шляхом постачання базового активу та його оплати коштами або проведення між сторонами контракту грошових розрахунків без постачання базового активу.8

Фючерсний контракт - стандартний документ, який засвідчує зобовязання придбати (продати) цінні папери,  товари або кошти  у визначений час та на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією цін на момент виконання зобовязань сторонами контракту.12

Цінний папір -документ установленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчує грошове або інше майнове право, визначає взаємовідносини емітента цінного папера (особи, яка видала цінний папір) і особи, що має права на цінний папір, та передбачає виконання зобовязань за таким цінним папером, а також можливість передачі прав на цінний папір та прав за цінним папером іншим особам.4

Цінні папери інституту спільного інвестування - акції корпоративного фонду або інвестиційні сертифікати пайового фонду. 1

Чиста вартість активів інвестиційного фонду - величина, що визначається як різниця між сумою активів інституту спільного інвестування з урахуванням їх ринкової вартості і розміром зобовязань інституту спільного інвестування. 1

_________________________________________________________________

 1 

 Закон України від 05.07.2012 № 5080- VI – "Про інститути спільного інвестування"                                               

 2  Закон України від  09.07.2003 № 1058- IV  – "Про загальнообовязкове державне пенсійне страхування"
 3  Закон України від 17.09.2008 № 514-VI – "Про акціонерні товариства"
 4  Закон України від 23.02.2006 № 3480-IV– "Про цінні папери та фондовий ринок"
 5  Методичні вказівки з інспектування банків "Система оцінки ризиків"  від 15.03.2004 № 104
 6  Закон України вiд 06.07.2012 № 5178-VI – "Про депозитарну систему України"
 7  Закон України від 19.09.1991 № 1576-XII – "Про господарські товариства"
 8  Податковий кодекс України  № 2755-VI від 02.12.2010
 9  Закон України від 02.10.1992 № 2654-XII – "Про заставу"
 10  Закон України від 12.07.2001 № 2664-III – "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"
 11  Закон України від 16.07.1999 № 996-XIV – "Про бухгалтерський  облік та фінансову звітність в Україні"
 12

 Рішення НКЦПФР " 884  від 04.08.2009 "Про затвердження Положення про порядок реєстрації змін до правил фондової біржі  щодо запровадження в обіг на фондовій біржі деривативів"  

Послуги депозитарної установи


Постачальник природного газуТАСК-ІНВЕСТ
Україна, 01001, Київ
пров. Рильський, 6, 6 поверх
Телефон: (044) 502-00-77
Факс: (044) 502-00-78
Веб-сайт: www.task.ua
Эл. пошта: info@task.ua
Інвестиції з розумом!
 

Усі права на сайт - власність ©ТАСК, 2005-2020
Розроблено ©J.K.®Design, 2006-2009.